photo_2018-11-18_10-34-44

موسیقی چیست؟

موسیقی چیست؟ ترکیبی از صداهای هماهنگ است و یک وسیله مهم برای تربیت و تکامل بشر است

بر اساس یافته های علمی بسیاری از محققان، موسیقی تأثیر زیادی بر پیشرفت ذهنی انسان از مرحله جنینی دارد. ثابت شده است که موسیقی، چه تجربی و یا شنوایی، یادگیری، حافظه و تمرکز را ترویج می دهد. با این بینش ها آموزش به کودکان و نوجوانان بسیار لذت بخش میباشد. زیرا می توانند تجربه کنند که چگونه از طریق موسیقی انگیزه بگیرند.

با تحصیل، مطالعات و تجربه گسترده ای که توسط تدریس به دست آورده ام، حفظ و ترویج موسیقی اصیل ایرانی ضروری است، بخصوص که من در خود نفوذ ان را از دوران کودکی تجربه کرده ام

امروز من به طور کامل در فرهنگ اروپایی یکپارچه شده و نقشی عالی برای هر دو فرهنگ داشته ام. فرهنگ ایرانی در خانواده ایرانی من هنوز زنده است و بخشی از زندگی من است. من کارم را به عنوان پل بین دو فرهنگ شرق و غرب و یک تبادل فرهنگی میان ملت ها می دانم.